Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Jäsenrekisteri

Tämä on Pedago ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2018. Viimeisin muutos 24.2.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Pedago ry 
Jyväskylän yliopisto PL 35 
40014 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tiia Hallamaa

tiia.eli.hallamaa@student.jyu.fi

3. Rekisterin nimi
Pedago ry:n jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, sekä jäsenyyden tarkistaminen, silloin kun sitä vaaditaan (esim. sääntömääräinen kokous).
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Pedago ry:tä rekisteröityneenä yhdistyksenä velvoittaa yhdistyslaki (11 §).

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja kotipaikkakunta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä yhdistyksen tilille suorittaman jäsenmaksun tai 
Kide.appin kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu (yhdistyksen hallitus). Rekisterin voimassaolo aika on yhden (1) lukuvuoden syyskuun alusta elokuun loppuun, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tulee hänen ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.sa

Tapahtumarekisteri

Tämä on Pedago ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2018. Viimeisin muutos 24.2.2020. 

1. Rekisterinpitäjä
Pedago ry 
Jyväskylän yliopisto PL 35 
40014 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiia Hallamaa

tiia.eli.hallamaa@student.jyu.fi

3. Rekisterin nimi
Pedago ry:n tapahtumarekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle ovat henkilön suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilö antaa suostumuksensa ilmoittautuessaan tapahtumaan Pedago ry:n kautta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito tapahtumaan osallistujiin, maksujen seuraaminen ja tapahtuman järjestämisen mahdollistaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite) sekä allergiat ja erityisruokavaliot. Tapahtumailmoittautumisten tietoja säilytetään puolen vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujalta hänen täyttämästään www-lomakkeesta tai muusta viestistä, jolla hän ilmoittautuu tapahtumaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Pedago ry:n kerätessä ilmoittautumiset omilta jäseniltään jonkun toisen tahon järjestämään tapahtumaan, tiedot luovutetaan tapahtuman järjestävälle taholle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu (yhdistyksen hallitus ja tutorit).

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.