Pedago ry:n säännöt

Päivitetty ja hyväksytty kevätkokouksessa 21.2.2023 ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 5.4.2023.

1 § Yhdistyksen nimi on [tn Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien aineyhdistys Pedago ry] ja sen kotipaikka on [kp Jyväskylän kaupunki]. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä aineyhdistys.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi opiskelevien etujärjestönä edistämällä jäsentensä opiskeluolosuhteita sekä luomalla monipuolisia edellytyksiä vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoiminnalle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aineyhdistys tekee esityksiä opettajankoulutuslaitoksen, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja muiden tahojen päättäville elimille, järjestää neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä juhlia.

3 § Aineyhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa luokanopettajaksi opiskeleva henkilö. Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä kerätään rekisteriselosteessa määritellyt tiedot liittymisen yhteydessä. Jäsenyyskausi on 1.9.-31.8. välinen aika.

Aineyhdistyksen kannatusjäsenenä voi olla kuka hyvänsä henkilö tai yritys, jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyys on voimassa, kun 4 §:n mukainen jäsenmaksu on suoritettu. Kannatusjäsenyys kestää kalenterivuoden.

Aineyhdistyksen alumnijäsenenä voi olla Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksesta luokanopettajaksi valmistunut henkilö tai entinen Pedago ry:n jäsen. Alumnijäsenyys on voimassa, kun 4 §:n mukainen jäsenmaksu on suoritettu. Alumnijäsenyys kestää kalenterivuoden.

4 § Aineyhdistyksen jäsenen on suoritettava jäsenlajinsa mukainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta, kantotavasta ja maksukaudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

5 § Toimintansa rahoittamiseksi aineyhdistys voi tuottaa tapahtumia, sopia sponsorisopimuksia, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, varainkeräystä sekä jälleenmyyntiä. Tarvittaessa aineyhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan.

6 § Aineyhdistyksen päättävänä elimenä on aineyhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Aineyhdistyksen kevätkokous, joka on aineyhdistyksen vuosikokous, pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen aineyhdistyksen kokous on pidettävä, jos vähintään 1/10 aineyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Kutsut aineyhdistyksen kokouksiin laatii hallitus. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava jäsenistölle hallituksen valitseman viestintäkanavan kautta vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat, kuten esim. edustajien valinta järjestöihin, sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen.

7 § Aineyhdistyksen kokouksessa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla jäsenellä yksi ääni. Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

8 § Aineyhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on

1) valita kokouksen toimihenkilöt,
2) käsitellä ja vahvistaa hallituksen laatima toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien antaman lausunnon pohjalta edellisen vuoden tilinpäätös,
3) päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
4) käsitellä hallituksen vuosikokoukselle valmistavat muut asiat sekä
5) päättää muista näiden sääntöjen mukaan vuosikokoukselle kuuluvista asioista.

Aineyhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on

1) valita kokouksen toimihenkilöt,
2) hyväksyä talousarvio seuraavaa toimikautta varten,
3) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten,
4) valita hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 5-12 muuta hallituksen jäsentä seuraavaa toimikautta varten,
5) valita kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaa toimikautta varten,
6) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

9 § Aineyhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu aineyhdistyksen syyskokouksen erikseen valitsemien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5-12 jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään kolmen on oltava ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.

Aineyhdistykselle voidaan valita myös toimihenkilöitä, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Toimihenkilöiden toimikausi määritellään kevätkokouksessa. Valituille toimihenkilöille on määrättävä toimivalta toimikauden ajaksi. Toimihenkilöllä on puhe- ja äänioikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Jokaisesta kokouksesta tulee laatia ja tarkistuttaa kyseisen kokouksen pöytäkirja seuraavaan kokoukseen mennessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin.

10 § Hallituksen tehtävänä on

1) hoitaa aineyhdistyksen hallituksena sen asioita aineyhdistyksen päätösten, sääntöjen ja yhdistyslain mukaan, panna täytäntöön tehdyt päätökset sekä valmistella ainejärjestön kokouksissa esille tulevat asiat,

2) määrätä jäsentensä erityistehtävät sekä keskinäinen työnjako ottaen huomioon, että hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia vuosikokousta lukuun ottamatta myös ainejärjestön kokousten puheenjohtajana, esitellä niissä asiat ja valvoa, että hallituksen tekemät päätökset pannaan täytäntöön,

3) asettaa hallituksen toiminnassa välttämättömiksi osoittautuvat apuelimet ja tarvittaessa vahvistaa niille ohjesäännöt,

4) huolehtia siitä, että aineyhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyslain 11 §:n mukaista luetteloa.

11 § Aineyhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen määräämä hallituksen jäsen. Nimenkirjoittajia on oltava aina kaksi yhdessä.

12 § Aineyhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Päättyneen vuoden tilit on jätettävä aineyhdistyksen syyskokouksen valitsemille toiminnantarkastajille tammikuussa. Toiminnantarkastajien on suoritettava toiminnantarkastus ja annettava siitä aineyhdistyksen kevätkokousta varten laadittu kirjallinen lausunto viikon kuluessa siitä, kun tilit on jätetty tarkistettavaksi.

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä aineyhdistyksen kokouksessa. Päätös on tehtävä kummassakin tapauksessa kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen sääntöjä voidaan täydentää ohjesäännöillä, joilla määritellään yhdityksen toimintaa tarkemmin. Yhdistyksen ohjesäännöistä päättää yhdistyksen kokous. Päätös on tehtävä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa. 

14 § Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle.

15 § Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

16 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.