Jyväskylän yliopiston ainejärjestöjen kannanotto kiusaamiseen

29.5.2023

(In English below) 

Jyväskylän yliopiston ainejärjestöt tahtovat ottaa kantaa yliopistossa tapahtuvaan kiusaamiseen ja reagoida siihen. Tahdomme yhdessä puuttua kiusaamiseen ja ehkäistä sitä, jotta jokaisella opiskelijalla olisi turvallinen olo. 

Mitä kiusaaminen on?

Kiusaamista esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja se ylittää henkisen väkivallan rajat. Kiusaaminen ja henkinen väkivalta voivat olla nimittelyä, irvailua, julkista nolaamista, perättömien juorujen levittämistä, pakottamista, porukan ulkopuolelle sulkemista ja tönimistä. Kiusaamisella pyritään aiheuttamaan mielipahaa tai äärimmillään psyykkistä tai fyysistä vahinkoa toiselle ihmiselle. Ratkaisuja kiusaamisen kitkemiseen löytyy monin osin opetus-, kasvatus- ja tutkimusalalta, missä tunnetaitojen välittäminen oppijoille on äärimmäisen tärkeää ja välttämätöntä. Siksi opiskelijoiden tulisikin olla aiheen tiimoilta erityisen tietoisia ja omalla käytöksellään ennaltaehkäistä sekä puuttua kiusaamiseen 

Kiusaaminen yliopistoissa 

Ainejärjestöjen kuuleman ja kokemusten mukaan Jyväskylän yliopistossa tapahtuva kiusaaminen ilmenee usein haalarinvärien arvottamisena, aggressiivisena ja asiattomana palautteena ja keskusteluna, syrjimisenä, haukkumisena sekä nettikiusaamisena anonyymipalstoilla. Jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus turvalliseen työskentely- ja opiskelijaympäristöön. Me olemme jokainen vastuussa ympärillämme olevan käyttäytymiskulttuurin kehittymisestä. 


Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen 

Ainejärjestöjen ja eri tapahtumia järjestävien tahojen tapahtumissa ja tiloissa pätee turvallisemman tilan periaatteet, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma tai yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia ohjaava asiakirja. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Tapahtumiin myös nimetään yhdenvertaisuusvastaavat, jotka huolehtivat osallistujien turvallisuuden tunteesta sekä auttavat järjestäjiä luomaan yhdenvertaisempia tapahtumia. Yhdenvertaisuusvastaavalle voi ilmoittaa tapahtumassa tai tapahtuman jälkeen, jos kokee olonsa uhatuksi, syrjityksi, turvattomaksi tai epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalla (JYY) tai oman alasi liitolla, kuten esimerkiksi SOOL, on myös oma yhdenvertaisuusohjelma, toimintasuunnitelma häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle sekä turvallisemman tilan periaatteet ja muita ohjaavia asiakirjoja liittyen yhdevertaisuuteen. Kyseiset asiakirjat löydät JYYn sekä eri liittojen ja ainejärjestöjen nettisivuilta. On toivottavaa, että jokainen puuttuu kiusaamiseen nähdessään sellaista ja pyrkii ehkäisemään sitä. Jos koet kiusaamista tapahtumien ulkopuolella, esimerkiksi haalarien väreihin kohdistuvaa syrjintää, voit ottaa yhteyttä ainejärjestösi sosiaalipoliittiseenvastaavaan tai muuhun hallituslaiseen, JYYllä toimiviin häirintäyhdyshenkilöihin tai yliopiston hyviksiin. 
IN ENGLISH 

The subject organizations of the University of Jyväskylä want to take a stand on bullying at the university and react to it. Together, we want to tackle bullying and prevent it, so that every student can feel safe. 

What is bullying? 

Bullying occurs in all age groups and goes beyond emotional abuse. Bullying and emotional abuse can be name-calling, ridicule, public shaming, spreading baseless rumor, coercion, exclusion from the group, and pushing/shoving. Bullying aims to cause bad mood or, at best, psychological or physical damage to another person. Solutions to eradicate bullying can be found in many areas in the field of teaching, education, and research, where imparting emotional skills to learners is extremely important and necessary. That's why students should be particularly aware of the topic and be preventive with their own behavior and intervene in bullying - the last of all is to bully someone yourself. 

Bullying in Universities 

According to what the subject organizations have heard and experienced, bullying at the University of Jyväskylä often manifests itself as judging the colors of student overalls, aggressive and inappropriate feedback and discussion, discrimination, name-calling, and online bullying on anonymous forums. Every student should have the right to a safe work and student environment. We are each responsible for the development of the behavior around us. 

Ways to prevent bullying 

The principles of a safer space, an equality and equality program, or a document guiding equality and well-being usually apply to the events and premises of subject organizations and entities that organize various events. Equality means that all people are equal, regardless of their gender, age, ethnic or national origin, citizenship, language, religion and belief, opinion, disability, due to their health condition, sexual orientation or other reason related to the person. 

Equality representatives are also appointed to the events, who take care of the participants' sense of safety and help the organizers to create more equal events. You can notify the equality representative at the event or after the event if you feel threatened, discriminated against, unsafe or unfairly treated. The student union of the University of Jyväskylä (JYY) and SOOL also have their own equality program, an action plan for harassment and improper treatment, as well as the principles of a safer space and other guiding documents related to equality. You can find the documents in question on the websites of JYY and example SOOL and various subject associations. It is desirable that everyone intervenes when they see bullying and tries to prevent it. If you experience bullying outside of the events, you can contact the social policy officer of your subject organization or another board member, the harassment contact persons working at JYY, or the University's good offices. 


Terveisin, Regards 

Varkaat ry, Sporticus ry, Algo ry, Astérix ry, Sturm und Drang ry, Parku ry, Magna Carta ry, Trioli ry, Stimulus ry, Cogito ry, Dumppi ry, Abakus ry, Fokus ry, ESN Jyväskylä ry, Radikaali ry, Nefa Jyväskylä ry, Linkki ry, Lööppi ry, Pedaali ry, Pörssi ry, Puolue ry, Tosine ry sekä Pedago ry 


https://www.jyu.fi/fi/palvelut/studentlife/sl-opiskelijalle/hyvikset   

https://jyy.fi/opiskelijalle/hyvinvointi/hairintayhdyshenkilot/ 

https://www.jyu.fi/fi/palvelut/studentlife/sl-opiskelijalle/opiskelijoiden-kiusaamisen-ja-hairinnan-ehkaisy