Hallitus

Mikä on Pedagon hallitus ja mitä se tekee?

Ainejärjestön toimintaa organisoi sen hallitus, johon kuuluu yhteensä 14 jäsentä. Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna sille edeltävällä hallituskaudella luotu toimintasuunnitelma. Hallituksen tärkeimpinä tehtävinä on Pedagon jäsenten edunvalvonta sekä vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. 

Kaikille hallituksen jäsenille nimetään oma pesti, jonka tehtäviä he seuraavan hallituskauden ajan hoitavat. Pestin tehtävien lisäksi hallituksen jäsenet mm. osallistuvat hallituksen kokouksiin ja tarvittaessa järjestettäviin iltakouluihin (eli epävirallisiin kokouksiin, jossa valmistellaan asioita ennen seuraavaa virallista kokousta), edustavat opiskelijoita laitoksen toimikunnissa sekä JYYn valiokunnissa, kouluttautuvat esimerkiksi SOOLin järjestökoulutuksissa ja toimivat Pedagon tapahtumissa turvahenkilöinä. Hallituksen jäsenet myös edustavat Pedagoa muiden ainejärjestöjen vuosijuhlilla.

 

Miten hallitus valitaan?

Pedago ry:n hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa, jolloin jokaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on mahdollisuus olla ehdolla hallitukseen. Uusi hallitus muodostetaan siten, että puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja valitaan erillisellä äänestyksellä ja muulle hallitukselle jaetaan pestit myöhemmin ennen toimikauden alkua. Hallituksen jäsenistä vähintään kolmen on oltava ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. 

Hallitukseen ei voi asettua itse ehdolle, vaan jonkun toisen kanssaopiskelijan tulee esittää ehdokasta ehdolle. Ehdokkuudesta voi kieltäytyä, mikäli ainejärjestötoimintaa ei koe omakseen. Ehdolle asettumisen jälkeen seuraa äänestys, jossa jokainen syyskokouksessa paikalla oleva Pedagon jäsen saa äänestää. Kymmenen eniten ääniä saanutta ehdokasta pääsee hallitukseen.

Miten voin vaikuttaa tai ottaa yhteyttä?

Hallitus kokoontuu noin kerran kahdessa/kolmessa viikossa kokoustamaan. Kokouksessa tutustutaan tulevaan toimintaan, luodaan monipuolisesti katsauksia työn alla oleviin asioihin, jaetaan tärkeää informaatiota sekä käydään läpi ainejärjestömme menneitä tapahtumia.

Kokousten ajankohdista infotaan nettisivujen etusivulla & kokouksiin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki Pedagon jäsenet!

Jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua myös esimerkiksi tapahtumien suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Jäsenenä voit lähteä toimihenkilöksi tai kerhonvetäjäksi, myös yksittäisten tapahtumien järjestämiseen on mahdollista osallistua! Ota meihin rohkeasti yhteyttä sähköpostitse, instagramissa @pedagontapahtumat tai jätä yhteystietosi tapahtuman palautelomakkeessen!

Pedago ry:n hallituksen pestit


Nämä pestiesittelyt toimivat pohjana hallituksen järjestäytymiselle ja keskinäiselle työnjaolle, mutta jokainen hallitus sopii varsinaisesta työnjaosta erikseen. Yhtä pestiä saattaa hoitaa useampi hallituksen jäsen. Eri hallitusten työnjako vaihtelee vuosittain. Työnjaosta päättää istuva puheenjohtajisto.

Tämän vuoden hallituskokoonpanoon pääset tutustumaan täältä.


Puheenjohtaja & varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat puheenjohtajiston. He työskentelevät yhdessä ja jakavat pestiin kuuluvat työtehtävät haluamallaan tavalla. He johtavat hallituksen kokouksia sekä vastaavat hallituksen työskentelystä, työtavoista ja kouluttamisesta. Puheenjohtajisto vastaa myös toimintasuunnitelman, talousarvion ja muiden tavoitteiden toteutumisesta, jakaen tätä vastuuta myös koko muulle hallitukselle. Vuosittaisten tavoitteiden toteutumisesta pidetään huolta kuukausittaisissa pj-tapaamisissa. Ennen kaikkea puheenjohtajisto edustaa Pedago ry:tä ulospäin esimerkiksi ainejärjestömme vuosijuhlilla sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu lisäksi vuosijuhlien suunnittelu ja toteutus yhdessä vuosijuhlatiimin kanssa.


Sihteeri

Sihteeri vastaa hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjojen laatimisesta, huolehtii niiden allekirjoittamisesta sekä lisäämisestä ainejärjestömme nettisivuille.


Talousvastaava

Talousvastaava pitää huolta ainejärjestön taloudesta kokonaisvaltaisesti, eli vastaa käytännössä kaikesta rahaliikenteestä: kirjanpito, kuittien ja tositteiden arkistointi, laskujen maksu, maksuliikenteen valvonta, talousarvion toteutumisen seuranta sekä seuraavan vuoden talousarvion laadinta. Lisäksi talousvastaavan tehtäviin kuuluu Pedagon merkkimyynnin ylläpitäminen, eli Kide.Appin kautta tulevien tilausten seuranta ja postitus. Talousvastaavan tehtävänä on pitää muu hallitus tietoisena sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta sekä ajankohtaisesta maksuliikenteestä. Hallituskauden lopussa talousvastaava laatii yhdessä puheenjohtajiston kanssa tilinpäätöksen kuluneen kalenterivuoden ajalta. Talousvastaava käy hallituskauden alussa JYY:n sekä SOOL:in tarjoamat yhdistyksen talouden toimintaan perehdyttävät koulutukset.


Edunvalvoja

Edunvalvoja vastaa nimensä mukaisesti Pedagon edunvalvonnasta, eli pedagolaisten etujen ja oikeuksien toteutumisesta opintoihin, koulutuspolitiikkaan, hyvinvointiin sekä sosiaalipolitiikkaan liittyvissä asioissa. Edunvalvoja tekee yhteistyötä SOOL:in aluetoimijoiden kanssa. Edunvalvoja tekee myös yhteistyötä JYY:n Opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnan sekä muiden tiedekuntamme ainejärjestöjen kanssa. Edunvalvoja osallistuu aktiivisesti opettajankoulutuksen kehittämistyöhön opintoasiaintoimikunnassa, pedagogisessa toimikunnassa sekä ylioppilaskunnan valiokunnissa.

  

Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikessa Pedagon toiminnassa yli pestirajojen. Käytännössä yhdenvertaisuusvastaava päivittää toimintaa ohjaavia dokumentteja (esim. turvallisemman tilan periaatteet), laatii ja teettää yhdenvertaisuuskyselyitä sekä kehittää ainejärjestömme yhdenvertaisuuskulttuuria. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on myös johtaa ainejärjestömme yhdenvertaisuusohjelman päivittämisprosessia. Yhdenvertaisuusvastaava osallistuu edunvalvojan tavoin laitoksen toimikuntatyöskentelyyn JYYn valiokuntiin.


Viestintävastaava

Viestintävastaava on vastuussa Pedagon vuosittaisen viestintäsuunnitelman laatimisesta, sosiaalisen median graafisen ilmeen suunnitelusta sekä luomisesta. Päivittäisiin tehtäviin kuuluu sisällön tuottaminen kaikkiin sosiaalisen median kanaviin sekä niiden aktiivinen päivittäminen. Lisäksi viestintävastaava moderoi OPE-listaa sekä päivittää ainejärjestömme nettisivuja. Viestintävastaava suunnittelee sisältöjä toisinaan yhteydessä muun hallituksen kanssa.


Tapahtumavastaava (Tapsa)

Tapahtumavastaava, eli tutummin tapsa, vastaa ainejärjestömme vapaa-ajan tapahtumista. Tapahtumavastaavan yksi tärkeimmistä vastuista on huolehtia siitä, että ainejärjestömme tapahtumatoiminta on riittävän aktiivista ja mahdollisimman monipuolista. Käytännössä tapahtumavastaava suunnittelee, budjetoi, valmistelee ja toteuttaa tapahtuman alusta loppuun. Tapahtumasektori toimii yhteistyössä tapahtumatiimin sekä muun hallituksen kanssa tapahtumavalmisteluissa sekä -toteutuksessa.


Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa jäsenistölle monipuolista kulttuuritoimintaa. Käytännössä kulttuurivastaava mm. kontaktoi kiinnostavia instituutioita tapahtumayhteistöiden tiimoilta sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tempauksia ja tapahtumia.


Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan tärkeimpänä tehtävänä lienee viikoittaisten liikuntavuorojen järjestäminen kaikille pedagolaisille. Lisäksi liikuntavastaava voi järjestää erilaisia lajikokeiluja sekä liikuntatapahtumia ja -tempauksia.


Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaava pitää huolen suhteista Pedagon yhteistyöyritysten kanssa sekä solmii tarpeen tullen uusia yhteistyösopimuksia. Yritysyhteistyövastaava voi hoitaa myös tapahtumakohtaisia yhteistyökuvioita. Tehtäviin kuuluu lisäksi lukukausittaisen vaatetilauksen järjestäminen.


Kansainvälisyysvastaava

Kansainvälisyysvastaava vastaa ainejärjestön kansainvälisyysasioista ja on yhteydessä tiedekunnan ja JYY:n kv-vastaaviin sekä -asiantuntijoihin. Kansainvälisyysvastaava tiedottaa jäsenistöä erilaisista kansainvälistymisvaihtoehdoista, kuten vaihto-opiskelusta ja kotikansainvälisyysprojekteista. Tehtäviin kuuluu myös pitää huolta vaihto-opiskelijoiden kiinnittymisestä nin yliopistoon, kuin ainejärjestöömmekin.


Tutorvastaava

Tutorvastaava toimii linkkinä hallituksen ja tutorien välillä. Tehtäviin kuuluu tutoreiden perehdyttäminen, ryhmäyttäminen ja ohjaaminen sekä toiminnan organisointi ja tukeminen. Tutorvastaava toimii yleensä opiskelijaedustajana opintoasiaintoimikunnassa.


SOOL-vastaava

SOOL-vastaava on yhteyshenkilö SOOLin ja Pedagon välillä. SOOL-vastaava informoi niin hallitusta, kuin koko ainejärjestöä liiton tapahtumista ja toiminnasta. SOOL-vastaava vastaa SOOLin koulutuksista, informoi ja jakaa tietoa niistä sekä välittää pedagolaisten ilmoittautumiset eteenpäin. SOOL-vastaava on yhteydessä SOOLin aluetoimijaan ja muihin Jyväskylän opeainejärjestöjen SOOL-vastaaviin.


Kestävän kehityksen vastaava (KeKe)

Kestävän kehityksen vastaava vastaa muun muassa ympäristöasioista Pedagossa. Tehtävänä on siis esimerkiksi huolehtia ympäristöystävällisyydestä ainejärjestön toiminnassa. Kestävän kehityksen vastaavan tehtäviin kuuluu myös hyväntekeväisyyslahjoituksen sekä Pedagon verenluovutuksen järjestäminen.